در این سری مقالات موسیقی
به آهنگ‌های تجسمی پرداخته می‌شود.
آهنگ تجسمی

ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند، همانند ابن‌سینا که در بخش ریاضی کتاب شفا از آن نام‌برده است ولی از آنجا که همه ویژگی‌های آن مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغییر نیست، بلکه ذوق و قریحهٔ سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، آن را هنر نیز می‌دانند.

صدا در صورتی موسیقی نامیده می‌شود که بتواند پیوند میان اذهان ایجاد کند و مرزی از جنس انتزاع آن را محدود نکند.

نظربزرگان درباره آهنگ تجسمی

ارسطو: حکمتی است که نفوس بشر از اظهار آن در قالب الفاظ عاجز است بنابراین آن را در قالب اصوات ظاهر می‌سازد.

ابونصر فارابی: علم شناسایی الحان است.

ابوعلی سینا:  علمی است ریاضی که در آن از چگونگی نغمه‌ها از نظر ملایمت و سازگاری و چگونگی زمان‌های بین نغمه‌ها بحث می‌شود.

بتهوون: مظهری است عالی‌تر از هر علم و فلسفه‌ای. هنر زبان دل و روح بشر و عالی‌ترین تجلی قریحهٔ انسانی است.

 

مسائل فنی مربوط به سایت و یا اپلیکیشن های موبایل را فقط از طریق قسمت "پشتیبانی" ارسال نمایید.