انتقادات و شکایات

لطفا انتقادات و شکایات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

 

گزارش مشکل

مسائل فنی مربوط به سایت و یا اپلیکیشن های موبایل را فقط از طریق قسمت "پشتیبانی" ارسال نمایید.